Het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 23 mei 2019.

Aanvang om 20:00 uur en de zaal is open vanaf 19:30 uur.

Locatie : CKC gebouw
Adres : Leidsewallen 80 2722 PC Zoetermeer

De clubleden, Ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering.

De concept verslagen van de Algemene ledenvergadering van november 2018 en december 2018 en het concept jaarverslag zijn hier te downloaden.

Agenda ALV 23 mei 2019 GV Pro Patria Zoetermeer

1 opening
2 ingekomen stukken
3 vaststellen agenda
4a vaststellen verslag ALV 15 november 2018
4b vaststellen verslag ALV 13 december 2018
5 fusie
6 instemming jaarverslag 2018
7 verslag van de kascommissie
8a toelichting financieel verslag 2018 (staat van baten en lasten en balans en toelichting)
8b vaststellen financieel verslag 2018
9 verkiezing kascommissie 2019
10 samenstelling bestuur
– aftredend en herkiesbaar: Jerry van der Ziel, voorzitter
– aftredend: Steven Blom, penningmeester
– toetredend: Christa Ros en Arina Verboom en Martin Riphagen en GertJan Noordzij en Simone Reitsma en Willy Olaria en Michiel Doeven
11 ingekomen voorstellen
12 Gymworld
13 rondvraag
14 sluiting