Organisatie

Gymnastiekvereniging Pro Patria wil een moderne goed toegeruste vereniging zijn met een hoog sportief ambitieniveau. Pro Patria is van oudsher in elke wijk actief, dichtbij de bewoners van Zoetermeer. Pro Patria verbindt zich in brede zin aan maatschappelijke vraagstukken waar gymsport een positieve bijdrage aan kan leveren Samenwerking met diverse (maatschappelijke) partners zoals gemeente, onderwijs, sportorganisaties is hiertoe een geschikt middel.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur heeft tot taak het beleid te formuleren (inclusief normen, kaders, richtlijnen en budget) en op een zakelijke wijze leiding te geven aan de realisatie van het beleid.

Binnen de vereniging vinden tal van activiteiten plaats. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten binnen de verschillende sporten (gymen, dansen, turnen en springen) maar ook om ondersteunende activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers, trainers, juryleden etc.

Alle activiteiten zijn ondergebracht in vier afdelingen. Deze afdelingen vormen het fundament van de vereniging. De sportbeoefening geschiedt in drie afzonderlijke afdelingen, de bedrijfsvoering is ondergebracht in een afdeling ondersteuning. De afdelingen staan onder leiding van een manager. Zij zorgen voor de operationele aansturing binnen hun afdeling. Het kader bestaat uit professionals en vrijwilligers die lesgeven aan alle disciplines binnen de club.

Daarnaast is een grote groep vrijwilligers actief in tal van commissies en andere taken. Zij vormen de ruggengraat van de vereniging.