Uitschrijven

Je wilt opzeggen als lid van Pro Patria? We vinden het jammer je te zien vertrekken.

Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Het lidmaatschap kan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK worden opgezegd. Dit kan met een brief of via de mail (ledenadministratie@propatria.nl) Telefonisch opzeggen is NIET mogelijk (dus ook niet bij een lesgever).

Je bent pas uitgeschreven nadat je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. Maak je gebruik van een automatische incasso dan leidt het opzeggen van het lidmaatschap automatisch tot het intrekken van de machtiging tot contributie-inning.

Het wordt op prijs gesteld dat bij het opzeggen een reden wordt aangegeven. Sommige redenen kunnen namelijk aanleiding zijn tot verbeterpunten in het functioneren van de vereniging. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de bepalingen op deze pagina afwijken. De aanvrager moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij het bestuur via secretariaat@propatria.nl.

Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand. De reden hierachter is dat de bondscontributie ook per kwartaal vooraf betaald wordt. Opzegging voor het komende kwartaal dient uiterlijk op onderstaande data bij de ledenadministratie bekend zijn:

  • 28 februari
  • 31 mei
  • 31 augustus
  • 30 november

Bij uitschrijving moet tot het eind van het kwartaal contributie betaald worden. Bij niet tijdige uitschrijving ben je voor het gehele volgende kwartaal contributie verschuldigd.

Lessen (Lesgeld)

De contributie voor de lessen kan per maand opgezegd worden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Afrekening

Op het moment dat u het lidmaatschap op zegt zal er een afrekening plaatsvinden van alle nog eventueel openstaande kosten zijn. U kunt hierbij denken aan nog niet betaalde contributie, lidmaatschapsgeld indien u niet heeft opgezegd op de eerdergenoemde uiterlijke opzegdata of eventuele wedstrijdgelden.