Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van GV Pro Patria Zoetermeer, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408932. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) zich als lid inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
(b) als lid onze website/facebook bezoekt
(c) als lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult
(d) een lidmaatschap aanvraagt via onze website/papieren inschrijfformulier
(e) als lid gebruikt maakt van Zoetermeerpascheques
(f) als lid contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN
(b) lidmaatschapsnummer
(c) eventueel gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) lidmaatschap te effectueren
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
(c) e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur
(d) optimalisatie website/facebook
(e) verbetering van onze dienstverlening

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat@propatria.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door GV Pro Patria Zoetermeer

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken (een deel van) uw gegevens (voor zo ver nodig) aan de volgende derden:

(a) Epass Online (ledenadministratiepakket)
(b) KNGU
(c) ZOKA (zomerkamp) Epass Online : ons ledenadministratiepakket
(d) Sponsoren

4.2 Gebruik van foto en video/film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten, wedstrijden en bij
bezoek aan onze accommodaties publiceren op onze website, Facebookpagina, Twitter, Instagram en
overige media zoals kranten tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie
onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijziging stellen wij u
hiervan in kennis en wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven
raadplegen.