Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 mei 2018

Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 mei 2018

Op donderdag 17 mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Aanvang om 20:00 uur de zaal is open vanaf 19:30 uur.

Plaats : CKC gebouw, auditorium, Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer

De clubleden, ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering. Het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van november 2017 en het concept jaarverslag zijn vanaf 10 mei 2018 via de website te downloaden.

Agenda

 1. Opening.
  2.  Ingekomen voorstellen.
  3.  Vaststellen agenda.
  4.  Vaststellen verslag algemene ledenvergadering november 2017.
  6.  Instemming jaarverslag 2017.
  7.  Financiële verslaglegging
  a) Verslag kascontrolecommissie 2017
  b) Vaststellen Resultaten 2017 + balans per 31 december 2017
  c)  Verkiezing kascontrolecommissie 2018
  8.  Fusie CGV
  9.  Samenstelling bestuur.
  10. Bestuursverkiezing
  aftredend en niet herkiesbaar:
  Dhr. F. van Puffelen PR & Communicatie | vicevoorzitter
  aftredend en herkiesbaar:
  Dhr. S. Blom, penningmeester
  verkiesbaar:
  Dhr. Seffelaar, bestuursfunctie als secretaris
  11. Gymworld
  12. Rondvraag
  13.  Sluiting

 

Het concept jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden. Het concept verslag van de ALV van november 2017 vindt u hier.