ALV stemt voor een Ledenraad

ALV stemt voor een Ledenraad

Op 17 juni 2021 hadden we een Algemene Ledenvergadering met als belangrijkste onderwerp de aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement.

Het eerste onderwerp is het verslag van de vorige vergadering welke zonder commentaar vastgesteld is. Vervolgens is het financiële jaarverslag behandeld. De kascontrollecommissie bestaande uit Paul van der Zijde en Fleur Raaijmakers adviseerde de ALV decharge voor het gevoerde beleid over het jaar 2020. De vergadering nam dit advies unaniem over.

Vicevoorzitter Michiel Doeven en penningmeester Angela Kroep traden volgens het rooster af en waren direct herkiesbaar. Zonder tegenkandidaten kunnen zij een nieuwe periode in gaan. Bestuurslid Karin van Haaren legde haar functie neer waardoor er een vacature is in het bestuur.

Het laatste onderwerp op de vergadering waren de nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en verkiezingsprocedure voor de ledenraad. Na een aantal vragen van verschillende aanwezigen zijn de statuten, huishoudelijk reglement en verkiezingsprocedure door de vergadering aangenomen. De definitieve versies van deze documenten die per 1 september in zullen gaan, worden op korte termijn gedeeld, net als het volledige verslag van de vergadering.

Geplaatst in ALV